Полезна информация

Необходими документи при продажба на земеделски имот:

 1. Документ за собственост. Има три възможности:
  • Решение на поземлена комисия. Решение на поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи е най-масовия документ за собственост на земеделски земи. Голяма част от собствениците се легитимират именно с решение на съответната общинска служба по земеделие. Тези решения, съгласно Закон за собствеността и ползването на земеделски земи са документи за собственост, без да е необходимо собственик или неговите наследници да се снабдяват с нотариален акт. Решения за възстановяване, издадени след 01.01.2001г. следва да са вписани в съответната Служба по вписванията. Ако продавачът не разполага с екземпляр на решението, то може да получи препис от съответната общинска служба по земеделие.
  • Нотариален акт за собственост. Най-често това са т.нар. констативни нотариални актове. Те са издадени на база на решение на съответната поземлена комисия за възстановяване на земята. Ако земята е била възстановена на общ починал наследодател, то тогава констативните нотариални актове са издадени на база на решението и удостоверение за наследници на починалия наследодател. Естествено, макар и по-рядко при земеделската земя, се срещат и обичайните нотариални актове, при които настоящият собственик е придобил земята чрез покупка от лицата, на които е била първоначално възстановена.
  • Договор за делба. Най-често срещаната форма е протокол за доброволна делба, но може да бъде и съдебно решение за делба. С този документ наследниците на един общ наследодател си поделят собствеността му. Трайно се е наложила практиката, че това е документ за разпределение на собственост. Понякога, купувачите с цел по-голяма сигурност при доброволна делба е възможно да поискат и първоначалните документи, с които наследниците са се легитимирали при самата делба – решение на поземлената комисия/нотариален акт и удостоверение за наследници. При делба трябва всеки участник да е получил реален дял или парично или друго уравнение, а договорът за делба ( решението на съда за делба) се вписва в служба по вписванията. Ако при делбата има уравняване в пари, имотът става частично съпружеска имуществена общност за доплащалия. В този случай при изповядване на сделката трябва да участва и съответния съпруг/а.
 2. Актуална скица на имота. Издава се от регионалните служби към Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 3. Данъчна оценка на продавания имот. Издава се от съответната община. Цената е различна за всяка община. За получаване на данъчната оценка е необходимо да се представи удостоверение за характеристики на имот, който документ се издава от съответната общинска служба по земеделие. Ако картата на съответното землище се поддържа от Агенция по кадастъра, то удостоверението за характеристики на имот се издава от съответната служба по кадастъра.

Други документи, необходими само в специални случаи:

 1. Удостоверение за наследници. Удостоверението за наследници се получава от съответната община, където е последната адресна регистрация на починалия наследодател.
 2. Нотариално заверено пълномощно. Сделките се извършват по местонахождение на имота, а твърде често продавачите не са в състояние да се явят лично, така че този документ се среща при почти всички сделки за продажба на земеделски земи. Важно за продавачите е да имат в предвид, че предоставянето на пълномощно не е достатъчно за изповядване на сделката, а към него следва да бъдат представени и изискуемите нотариално заверени декларации
 3. Декларация за идентичност на имената. Изисква се единствено в случаи на разлика в имената на продавачите в отделните документи. Обичайно се попълва при съответния нотариус при изповядване на сделката.